Blueberi Lemonade (?1-1/2 Oz Blueberry Vodka (Stoli Blueberi) ?Lemonade ?Garnish: Lemon Slices, Blueberries)

Blueberi Lemonade (•1-1/2 Oz Blueberry Vodka (Stoli Blueberi) •Lemonade •Garnish: Lemon Slices, Blueberries)